ក្រុមហ៊ុន សុធឿន អេស៊ា

“Confidence has been here”

Under Construction, Will comming soon

” ប្រវត្តិ និងចក្ខុវិស័យ ”

Sothoeun Asia Co., Ltd has been established since 2004, licensed by Ministry of Commerce and recognized by the General Department of Taxation of the Kingdom of Cambodia.
Sothoeun Asia has been in the top market in the mobile phone repair industry for more than 15 years, serving its customers with confidence, responsibility, loyalty and prompt service.

ក្រុមហ៊ុន  សុធឿន អេស៊ា ឯ.ក ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2004​ ដែលបានចុះបញ្ជីអាជ្ញាប័ណ្ណ ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងទទួលស្គាល់ដោយ អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដារ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ក្រុមហ៊ុន សុធឿន អេស៊ា បានឈរជើងក្នុងទីផ្សារនៅលំដាប់កំពូល លើវិស័យជួសជុលទូរស័ព្ទដៃ រយៈពេលជាង 15ឆ្នាំ ដែលក្រុមហ៊ុនបំរើ និងផ្តល់ជូនអតិថិជន នូវទំនុកចិត្ត ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ភាពស្មោះត្រង់ និងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ។