សេវាកម្មថែទាំទូរស័ព្ទដៃកញ្ចប់តាមរយៈកាត VIP

Package: 3months / 6months / 12months

អត្ថប្រយោជន៍នៃកញ្ចប់ថែ៖

ទទួលការជួសជុលដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងលក្ខខណ្ឌធានា

បញ្ចុះតម្លៃ 20% រាល់ការទិញគ្រឿង Accessories

បញ្ចុះតម្លៃ 20% រាល់ការជួសជុលទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗ

អោយកាតៅមិត្តភ័ក្តកាន់យកមក ទិញគ្រឿង Accessories ឫជួសជុលទូរស័ព្ទដៃផ្សេងបញ្ចុះតម្លៃ 20% ដូចគ្នា

សម្រាប់កញ្ចប់ ១ឆ្នាំ បើអតិថិជន មិនធ្លាប់មកទទួលយកសេវាកម្មជួសជុលក្នុងលក្ខខណ្ឌធានា ក្រុមហ៊ុននឹងប្រគល់ប្រាក់ជូនវិញគ្រប់ចំនួន រឺអាចបន្តសុពលភាព

មានឱកាសឈ្នះ IPHONE XS MAX ជារៀងរាល់សប្តាហ៌

នៅចុងឆ្នាំមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ iPhone ម៉ូដែលចុងក្រោយ និងម៉ូតូ Zoomer X ពីក្រុមហ៊ុនទៀតផង។

VIP
VIP
VIP
VIP

តម្លៃកញ្ចប់ សម្រាប់ទូរស័ព្ទម៉ូឌែល iPhone

Package: 3months / 6months / 12months

ប្រភេទម៉ូឌែល តម្លៃកញ្ចប់
3 months 6 months 12 months
iPhone 6 18 USD 21 USD 26 USD
iPhone 6s / 6 plus 20 USD 25 USD 30 USD
iPhone 6s plus 23 USD 28 USD 35 USD
iPhone 7 20 USD 25 USD 30 USD
iPhone 7 plus 25 USD 30 USD 35 USD
iPhone 8 30 USD 35 USD 40 USD
iPhone 8 plus 35 USD 38 USD 45 USD
iPhone X 45 USD 50 USD 60 USD
iPhone XR 45 USD 50 USD 60 USD
iPhone XS 50 USD 55 USD 65 USD
iPhone XS MAX 55 USD 60 USD 70 USD
iPhone 11 50 USD 70 USD 85 USD
iPhone 11 Pro 60 USD 80 USD 95 USD
iPhone 11 Pro Max 70 USD 90 USD 105 USD

លក្ខខណ្ឌមិនធានា:
ធ្លាក់បែក, កំពិតសម្បកខ្លាំង, ចូលទឹក, បែកអេក្រង់, ជាប់ iCloud, ជាប់កូដប្រទេស ផុតកំណត់ធានា។

តម្លៃកញ្ចប់ សម្រាប់ទូរស័ព្ទម៉ូឌែល Android

Package: 3months / 6months / 12months

តំលៃទូរស័ព្ទតាមទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន 3 months 6 months 12 months
50 - 100 USD 18 USD 23 USD 30 USD
101 - 200 USD 20 USD 25 USD 35 USD
201 - 300 USD 25 USD 30 USD 40 USD
301 - 400 USD 30 USD 35 USD 45 USD
401 - 500 USD 35 USD 45 USD 55 USD
501 - 600 USD 40 USD 50 USD 60 USD
601 - 700 USD 45 USD 55 USD 65 USD
701 - 800 USD 50 USD 60 USD 70 USD
801 - 900 USD 55 USD 66 USD 75 USD
901 - 1000 USD 60 USD 70 USD 80 USD
1001 - 1100 USD 65 USD 75 USD 85 USD
1101 - 1200 USD 70 USD 80 USD 90 USD
1201 - 1300 USD 75 USD 85 USD 95 USD
1301 - 1400 USD 80 USD 90 USD 100 USD
1401 - 1500 USD 85 USD 95 USD 105 USD

លក្ខខណ្ឌធានា:
ឆេះរលត់, គាំងLogo, បើកអត់ចេញ, ស្តាប់អត់ឮ, និយាយទៅគេអត់ឮ, អត់ឮសម្លេងរោទិ៍, អត់សាកថ្ម, អត់ញ័រ, អត់ថតកាមេរ៉ាមុខ, អត់ថតកាមេរ៉ាក្រោយ, អត់ស្តាល់ស៊ីម, អត់សេវា, អត់ដើរ Sensor.
លក្ខខណ្ឌមិនធានា: ធ្លាក់បែក, កំពិតសម្បកខ្លាំង, អេក្រង់អត់ចេញ, ធ្លាក់ចូលទឹក, មានសំនើមទឹកជាប់ Account ID, ជាប់ Account GOOGLE (FRP), ជាប់កូដប្រទេស, ផុតកំណត់ធានា